Všeobecné registrační podmínky pro kurzy

1. Základní ustanovení

Alliance Française Jižní Čechy z.s. (AF Jižní Čechy), IČO: 26 51 74 34 se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. 79/21, 370 01, České Budějovice, zapsaná ve státním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice, oddíl L, vložka 3155 (dále jen „škola“), poskytuje služby související s výukou cizích jazyků. Tyto obecné podmínky upravují vztah mezi školou a účastníkem skupinového nebo individuálního kurzu (dále jen „účastník kurzu“).

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi školou a účastníkem kurzu vzniká na základě přihlášky na kurz vyplněné prostřednictvím webových stránek školy www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy nebo osobně v kanceláři školy a po potvrzení školou. Odesláním registračního formuláře účastník kurzu potvrzuje, že jím poskytnuté informace jsou pravdivé a že tyto informace poskytl dobrovolně.

3. Účel služby

Předmětem služby je výuka uvedená v registračním formuláři z hlediska počtu vyučovacích jednotek a podle stanoveného programu daného kurzu.
Výuka probíhá ve skupinách maximálně 10 účastníků.
Učební lekce/hodina trvá 60 minut nebo 90 minut (vždy specifikováno pro daný kurz).
Výuka neprobíhá o státních svátcích. Pokud je termín kurzu státní svátek, bude posunut na pozdější termín určený po vzájemné dohodě se studenty.
Škola může rozhodnout o úpravách rozvrhu kurzu s přihlédnutím k zájmům většiny účastníků kurzu a po dohodě s učitelem daného kurzu. Škola informuje účastníka při jakékoli úpravě údajů, které zadal. Škola neodpovídá za nesprávně poskytnuté kontaktní údaje účastníka kurzu.
V případě, že nebude dosažen minimální počet zájemců pro otevření kurzu (4 osoby), si škola vyhrazuje právo kurz neotevřít nebo nabídnout registrovaným členům jiný typ kurzu na základě individuálních lekcí. Pokud kurz není otevřen, člen, který již zaplatil registrační poplatek, má nárok na jeho vrácení v plné výši.

4. Učebnice do kurzu

Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu a student si je hradí samostatně.
Učebnice lze zakoupit v našem partnerském knihkupectví Oxford Bookshop, Plachého 302/20, 370 01 České Budějovice. Členové Alliance française Jižní Čechy z.s. mají slevu 15% na nákup veškerých učebnic.

5. Test úrovně znalostí

Pro zájemce o kurzy škola organizuje bezplatný jazykový audit, který se skládá z testu z gramatiky. Osobní rozhovor lze také provést a to na vyžádání členem nebo zájemcem o kurz.
Jazykové audity nejsou určeny osobám, které se chtějí zaregistrovat na kurz pro úplné začátečníky, ani těm, kteří již kurz v AF absolvovali a to v posledních 6 měsících a jejichž účast na kurzu byla minimálně 70%.
Ve výjimečných a odůvodněných případech se škola může rozhodnout nevykonat jazykový audit.
Na požádání je také možné si jednu lekci v kurzu vyzkoušet.

6. Platební podmínky

V AF jsou přijímány následující způsoby placení za kurz:
v hotovosti na recepci Alliance Française Jižní Čechy;
bankovním převodem na školní účet 212215433/0300, po obdržení faktury s variabilním symbolem a částkou k převodu.
Platba ceny kurzu kreditní kartou není možná.
Registrační poplatky je nutné uhradit do 14 dnů od obdržení faktury, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením kurzu.
Registrace nabývá platnosti dnem zaplacení kurzovného.
Škola nepodléhá platbě DPH, uvedené ceny kurzů jsou bez DPH.

7. Příspěvek pro spolek

Při registraci do skupinových a individuálních kurzů je s výjimkou online kurzů vyžadován příspěvek 200, – Kč. Tento členský poplatek hradí členství v Alliance Française Jižní Čechy z.s. a student kurzu se stává členem spolku. Toto členství platí po celý aktuální školní rok, od 1. září do 31. srpna. Obsahuje následující výhody:

 •  volný přístup do mediální knihovny Alliance a možnost půjčování knih, DVD a CD;
 •  Snížení sazby za kulturní aktivity organizované Alliance a za naše další služby;
 •  Slevu 15% v našem partnerském knihkupectví Oxford Bookshop České Budějovice
 •  Registraci na online platformu Culturethèque umožňující přístup k tisícům knih, novin, filmům a hudby ve francouzštině;
 •  Hlasovací právo na výroční valné hromadě spolku. Členství ve sdružení bez registrace kurzu je možné po zaplacení členského příspěvku 200, – Kč. Z toho vyplývají stejná práva, jak je uvedeno výše. Členské poplatky se nevracejí.
8. Slevy

Na cenu kurzů za skupinové lekce lze uplatnit následující slevy:

 •  20% sleva za zápis do min. dvou skupinových kurzů ve stejném trimestru;
 •  10% sleva pro každého člena rodiny (dítě, rodič, manželka, manžel)
 •  100% sleva na kurz pro členy rodiny (dítě, rodič, manželka, manžel) zaměstnance spolku nebo učitele skupinového kurzu; Slevy pro roční registraci (registrace na tři trimestry):
 •  Skupinový kurz: 2 500,- Kč / trimestr namísto 2 700,- Kč / trimestr za skupinový kurz, tedy roční cena 7 500,- Kč.
 •  Kurz konverzace: 2 000,- Kč / trimestr namísto 2 200,- Kč / trimestr, tedy roční cena 6 000,- Kč.
 •  Kurz pro děti a adolescenty: 1 500,- Kč / trimestr namísto 1 650,- Kč / trimestr, tedy roční cena 4 500,- Kč.
 •  Kurz pro seniory: 1 500,- Kč / trimestr namísto 1 600,- Kč / trimestr, tedy roční cena 4 500,- Kč. K uplatnění výše uvedených slev musí student předložit příslušný doklad. Výše uvedené slevy nelze kombinovat, nelze je přenášet na třetí strany a nelze je vyplácet v hotovosti ani jiným způsobem.
9. Storno podmínky

Účastník kurzu má právo zrušit svou účast na kurzu za následujících storno podmínek:
7 a více pracovních dnů před začátkem trimestru: 100% vrácení peněz
Méně než 7 pracovních dnů před začátkem trimestru: vrácení 50%
Po začátku trimestru: žádná náhrada
V případě opuštění kurzu po jeho zahájení lze jeho cenu vrátit pouze ze zdravotních důvodů nebo odstěhování se do jiného města a po předložení příslušného dokladu. Proplaceny budou pouze hodiny, které student nenavštívil.
Pokud účastník kurzu využil slevu na kurz z důvodu roční registrace a přeje si zrušit svoji účast v jednom nebo více trimestrech nebo pokud kurz, na který se zapsal, není otevřen z důvodu nedostatečného počtu studentů, stává se sleva neplatnou. Škola v tomto případě vypočítá vrácení peněz tím způsobem, že účastník kurzu zaplatí celkovou částku bez slevy za trimestr/trimestry, kterých se zúčastnil, a to částečně nebo v celé jeho délce.
Kurz je možné zrušit pouze písemně e-mailem na adresu: jiznicechy@alliancefrancaise.cz.

10. Zápisy během trimestru

Na kurz je možné se přihlásit po oficiálním začátku trimestru za následujících podmínek:
Pokud zbývá více než 80% lekcí celého kurzu: cena kurzu je platná ve výši 100%
Pokud zbývá 50% až 80% lekcí: cena kurzu je platná ve výši 50% s příplatkem 500, – Kč
Pokud zbývá méně než 50% lekcí: cena kurzu je platná ve výši 50%

11. Změna kurzu

Přechod na jiný kurz je možný pouze po dohodě s příslušným učitelem (učiteli) a pokud to neohrozí řádné vedení původního kurzu.
Při přechodu na kurz s vyššími poplatky za kurz je účastník kurzu povinen uhradit cenový rozdíl.
Při přechodu na kurz s nižšími poplatky za kurz se cenový rozdíl nevrací.

12. Individuální lekce

Student je povinen oznámit Alianci jakoukoli nepřítomnost nejméně 24 hodin předem. Jinak, s výjimkou zdravotních důvodů, bude lekce považována za proběhnutou a nebude odložena ani vrácena.
Ceník jednotlivých lekcí je určen balíčkem po 5, 10 a 15 lekcích. Pokud si student zvolí počet kurzů, který neodpovídá jednomu z těchto balíčků, bude hodinová sazba za kurz odpovídat balíčku s nejbližším počtem kurzů.
Příklad: Pokud si student zvolí 12 lekcí, použije se hodinová sazba z balíčku 10 lekcí. Pokud si student zvolí 13 lekcí, použije se hodinová sazba z balíčku 15 lekcí.

13. Kurzy pro děti

Rodič je povinen zajistit zpáteční cestu dítěte po kurzu v Alianci. V opačném případě bude muset při registraci potvrdit, že je dítě schopno chodit do školy na výuku a vrátit se samo.
V případě školních prázdnin prosíme rodiče, aby o tomto naši školu informovali nejpozději dva týdny před datem prázdnin.

14. Nepřítomnost ve třídě

V případě, že se účastník kurzu z jakéhokoli důvodu nemůže kurzu zúčastnit, nemá nárok na vrácení kurzovného ani alternativní lekci.

15. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek proudu, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, občanské nepokoje, válka, mimořádná událost, epidemie nebo pandemie a související opatření orgánů veřejné moci a další nepředvídané události atd.) si sdružení vyhrazuje právo přerušit nebo, pokud se jedná o prezenční kurz (docházku) a situace to umožňuje, nahradit takový kurz nějakou formou distančního vzdělávání (online). Pokud účastník kurzu tuto kompenzaci nevyužije, nemá nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

16. Pojištění

Zdravotní a úrazové pojištění je povinné a odpovídá za něj student.

17. Potvrzení účasti

Potvrzení účasti lze vydat na vyžádání.