Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v Alliance Française Ostrava, z.s.,
sídlem Čs. legií 1364/20, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 68145446, (dále jen „AF“)

AF tímto v návaznosti na účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na citované nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

AF zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

• identifikační údaje a kontaktní údaje: jméno a příjmení studenta/člena spolku/zaměstnance/uchazeči o zaměstnání, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa bydliště, telefon, emailová adresa;
• fotografie pro informační a propagační účely (se souhlasem)
• další osobní údaje ve formě hodnocení jazykové úrovně znalostí studenta, platební údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který udělujete v souvislosti podáním přihlášky ke studiu/zápisu do spolku.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je pro:

• plnění smlouvy a poskytování služeb, tedy poskytování jazykových a vzdělávacích kurzů a kulturních aktivit spolku;
• komunikaci se studenty/členy spolku/zaměstnanci/uchazeči o zaměstnání a zákonnými zástupci;
• informování o kurzech, kulturních, vzdělávacích a dalších aktivitách spolku, jejich změnách a novinkách;
• plnění právních povinností a účetní a daňové účely;
• evidence studentů a členů spolku;
• propagační účely ;
• plnění pracovně-právních povinností AF jako zaměstnavatele, včetně náboru a výběru zaměstnance;
• uzavření a plnění smlouvy s obchodními partner;
• naplnění účelu spolku dle spolkového rejstříku.

Osobní údaje pro shora specifikované účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění účelu spolku a jeho aktivit, jak jsou vymezeny ve spolkovém rejstříku, a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Na AF je možno se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailu na adrese ostrava@alliancefrancaise.cz či poštou za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na AF obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.