Představení zkoušek & Jak se připravit

31. května 2010

Popis průběhu zkoušek a příklady DELF & DALF

Pro upřesnění vaší stávající úrovně jazyka najdete na stránkách CIEP pro každou úroveň podrobný popis všech čtyř částí zkoušky včetně příkladů a správných výsledků.

Podrobný popis zkoušek v českém jazyce si můžete přečíst zde:

Popis průběhu zkoušek DELF/DALF

Word – 63.5 kb

Ještě stále pochybujete? Máte další otázky? V Alliance Française vám určitě poradíme!

31. května 2010

Rady, jak se připravit

Zkoušky DELF A1, A2 a B1

Tyto zkoušky lze složit po absolvování přípravných kurzů (AF nabízí přípravný kurz pro úroveň B1), ve kterých se zaměříte na jednotlivé části zkoušky, nebo na základě znalostí získaných v kurzech obecné francouzštiny v Alliance Française či u vás ve škole.

Učebnice používané v kurzech i typy cvičení odpovídají jednotlivým úrovním zkoušek.

Přesto doporučujeme poradit se o vaší jazykové úrovni s vyučujícími nebo přímo v Alliance Française.

Zkoušky DELF B2, DALF C1 a C2

V případě zájmu o úspěšné složení vyšších stupňů zkoušek (DELF B2, DALF C1 a C2), vzhledem ke specifické formě úkolů a schopností některých částí zkoušky, velmi doporučujeme odbornou přípravu!

Přípravné kurzy DELF/DALF v Alliance Francaise.

Popis průběhu zkoušek DELF/DALF

Word – 63.5 kb
31. května 2010

6 úrovní zkoušek

DELF A1

Jde o základní úroveň používání jazyka, o tzv. « objevování jazyka ». Na této úrovni je student schopen reagovat jednoduchými větami : umí mluvit o sobě a o svém nejbližším okolí.

DELF A2

Tato úroveň posuzuje zvládnutí základů užívání jazyka. Student je zde již schopen řešit jednoduché úkoly každodenního života. Umí používat zdvořilostní fráze a reagovat na nejběžnější dotazy.

DELF B1

Na této úrovni jazyka se student stává méně závislým a mnohem lépe již reaguje : porozumí diskuzi a dokáže ji vést, je schopen vyjadřovat své názory a myšlenky. Poradí si i v nečekaných situacích každodenního života.

DELF B2

Uživatel je již jazykově téměř nezávislý a plynně argumentuje, je schopen obhájit svůj názor, rozvést určité stanovisko a vyjednávat. Na této úrovni student hladce zvládá společenskou komunikaci a dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění

DALF C1

Uživatel je zcela nezávislý, komunikuje spontánně a bez problémů. Má rozsáhlou slovní zásobu, ve svém projevu dokáže vybrat vhodné výrazy. Vyjadřuje se bez váhání a srozumitelně, svou promluvu člení s logickou návazností, při komunikaci užívá i složitější jazykové struktury.

DALF C2

Na této úrovni se vyžaduje od uchazeče přesnost vyjadřování, naprostá srozumitelnost a využívání výrazů adekvátních jednotlivým situacím. Student musí být schopen vytvořit práce akademické úrovně.

zdroj : http://www.ciep.fr/delfdalf

31. května 2010

Představení zkoušek

Představení zkoušek

DELF & DALF co to je?
DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) a DALF (Diplom prohloubené znalosti francouzského jazyka) jsou diplomy udělované francouzským ministerstvem školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2. Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyřech povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev.

K čemu to slouží?
Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní přesněji určit úroveň ovládnutí francouzštiny. Zkoušky jsou platné na celém světě a po celou dobu vašeho života. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Kolik stojí ?

Široká veřejnost Žákovský DELF/ Juinor
DELF A1 1 400 / 1 200 Kč 800 / 850 Kč
DELF A2 1 400 / 1 200 Kč 800 / 850 Kč
DELF B1 2 400 / 2 200 Kč 1 400 / 1 450 Kč
DELF B2 2 400 / 2 200 Kč 1 400 / 1 450 Kč
DELF C1 3 400 / 3 200 Kč -------- / 1 500 Kč
DALF C2 3 400 / 3 200 Kč -------- / 1 500 Kč

Zvýhodněný tarif pro širokou veřejnost mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských Alliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017 - 2018.

Alliance Française Ostrava je jediným akreditovaným centrem zkoušek DELF & DALF v Moravskoslezském kraji.

31. května 2010

Zkušební okruhy

DELF & DALF « Široká veřejnost »

Okruh je otevřen naprosto všem studentům jazyka, bez rozdílu věku. Zkoušky nejsou vzájemně návazné a uchazeč se může zapsat na zkoušku dle svého výběru a jazykové úrovně.

DELF « Junior »

Zkoušky jsou shodné s DELF « Široká veřejnost » (čtyři vzájemně nezávislé úrovně ; čtyři části hodnocené na každé úrovni zvlášť). Jediným rozdílem termínu je, že je rezervován školní mládeži a je tématicky této skupině uzpůsoben. Příslušný diplom je totožný s verzí diplomu pro širokou veřejnost

« Žákovský » DELF

Tato varianta zkoušek DELF je shodná s DELF « Junior ». Rozdílné je však místo konání zkoušky : Źákovský DELF se skládá ve školském zařízení, které má uzavřenou smlouvu s Francouzským velvyslanectvím a lokálním centrem zkoušek. Studenti se zapisují přímo ve škole, která nabízí zvýhodněné ceny jednotlivých zkoušek.
V Moravskoslezském a Olomouckém kraji lze Žákovský DELF složit v 7 školských zařízeních :