30. září 2019

Představení zkoušek

DELF & DALF, co to je?

DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) a DALF (Diplom prohloubené znalosti francouzského jazyka) jsou diplomy udělované francouzským ministerstvem školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2. Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyřech povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev.

K čemu to slouží?

Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní přesněji určit úroveň ovládnutí francouzštiny. Zkoušky jsou platné na celém světě a po celou dobu vašeho života. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Kolik stojí ?

Široká veřejnost Žákovský DELF/Junior
DELF A1 1200* / 1400 Kč 900 Kc
DELF A2 1200* / 1400 Kč 900 Kč
DELF B1 2200* / 2500 Kč 1550 Kč
DELF B2 2200* / 2500 Kč 1550 Kč
DALF C1 3200* / 3500 Kč -
DALF C2 3200* / 3500 Kč -

Zvýhodněný tarif pro širokou veřejnost mohou uplatnit studenti Institut Français Prague a Alliance Française v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2019 - 2020.

Alliance Française Ostrava je jediným akreditovaným centrem zkoušek DELF & DALF v Moravskoslezském kraji.

DELF & DALF Tout public (Široká veřejnost)

Okruh je otevřen naprosto všem studentům jazyka, bez rozdílu věku. Zkoušky nejsou vzájemně návazné a uchazeč se může zapsat na zkoušku dle svého výběru a jazykové úrovně.

DELF Junior

Zkoušky jsou shodné se zkouškami DELF Tout public (čtyři vzájemně nezávislé úrovně; čtyři části hodnocené na každé úrovni zvlášť). Jediným rozdílem je, že je určen žákům a je tématicky této skupině uzpůsoben. Příslušný diplom je totožný s verzí diplomu DELF Tout public (pro Širokou veřejnost).

DELF Scolaire (Žákovský)

Tato varianta zkoušek DELF je shodná s DELF Junior. Rozdílné je však místo konání zkoušky. DELF Scolaire se koná ve školském zařízení, které má uzavřenou smlouvu s Francouzským velvyslanectvím a lokálním centrem zkoušek. Studenti se zapisují přímo ve škole, která nabízí zvýhodněné ceny jednotlivých zkoušek.
V Moravskoslezském a Olomouckém kraji lze Žákovský DELF složit v 7 školských zařízeních :

25. září 2019

6 úrovní zkoušek

DELF A1

Jde o základní úroveň používání jazyka, o tzv. « objevování jazyka ». Na této úrovni je student schopen reagovat jednoduchými větami : umí mluvit o sobě a o svém nejbližším okolí.

DELF A2

Tato úroveň posuzuje zvládnutí základů užívání jazyka. Student je zde již schopen řešit jednoduché úkoly každodenního života. Umí používat zdvořilostní fráze a reagovat na nejběžnější dotazy.

DELF B1

Na této úrovni jazyka se student stává méně závislým a mnohem lépe již reaguje : porozumí diskuzi a dokáže ji vést, je schopen vyjadřovat své názory a myšlenky. Poradí si i v nečekaných situacích každodenního života.

DELF B2

Uživatel je již jazykově téměř nezávislý a plynně argumentuje, je schopen obhájit svůj názor, rozvést určité stanovisko a vyjednávat. Na této úrovni student hladce zvládá společenskou komunikaci a dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění

DALF C1

Uživatel je zcela nezávislý, komunikuje spontánně a bez problémů. Má rozsáhlou slovní zásobu, ve svém projevu dokáže vybrat vhodné výrazy. Vyjadřuje se bez váhání a srozumitelně, svou promluvu člení s logickou návazností, při komunikaci užívá i složitější jazykové struktury.

DALF C2

Na této úrovni se vyžaduje od uchazeče přesnost vyjadřování, naprostá srozumitelnost a využívání výrazů adekvátních jednotlivým situacím. Student musí být schopen vytvořit práce akademické úrovně.

zdroj : http://www.ciep.fr/delfdalf