Nabídka kurzů

Kurzy obecné francouzštiny

Kurzy vyučované v Alliance Française de Plzen se řídí úrovněmi Společného evropského referenčního rámce. K dosažení daných úrovní využíváme především řadu učebnic Edito (nakladatelství Didier), ty jsou doplněné autentickými materiály a aktivitami lektorů. Není třeba se obávat nezvládnutí učiva, každý kurz je přizpůsoben potřebám a tempu studentů. Na konci každého semestru se zvažuje posun skupiny o další úroveň.
Kurzy obecné francouzštiny probíhají v rámci semestrů, každý semestr představuje 18 týdnů výuky, 90 minutový kurz každý týden.

Kurzy úrovně A1

učebnice : Edito A1
https://www.megabooks.cz/p/6576747/edito-a1-elve-cd-dvd
1 x týdně 90 minut
18 týdnů

Uživatel základní úrovně rozumí základním frázím, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí. Umí se velmi jednoduchým způsobem domluvit, pokud je jeho partner ochotný zopakovat pomaleji svoji výpověď nebo ji přeformulovat. Zvládne klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat. Samostatně popíše jednoduchými frázemi místo, kde žije, a lidi, které zná. V rámci psaného projevu napíše jednoduchý text na pohlednici, vyplní formuláře obsahující osobní údaje. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
V rámci úrovně A1 nabízíme následující kurzy :

 • A1.0 (úplní začátečníci)

Uživatel nemá žádnou předchozí zkušenost s jazykem, může rozumět některým slovům a frázím, ale nedokáže na ně adekvátním způsobem reagovat. Obvykle se jedná o výrazy, které mají mezinárodní charakter nebo jsou příbuzné výrazům v jeho/její mateřštině.
gramatika
slovesa avoir, s´appeler, être a časování sloves 1. třídy (-er) ; zápor ; člen určitý a neurčitý ; předložky před městy a státy ; rod přídavných a podstatných jmen ; slovesa aller, faire ;
slovní zásoba
země a národnosti ; volný čas ; čísla 0-100 ; profese ; dopravní prostředky ; obchody ; jídlo a pití ;
komunikace
představování ; popis cesty ; využívání MHD ; nakupování ; objednávka v restauraci/kavárně ;

 • A1.1 (začátečníci 1)

gramatika
rod a číslo adjektiv ; budoucí čas (futur proche) ; ukazovací zájmena ; zvratná slovesa ; příslovce frekvence ; rozkazovací způsob ; modální slovesa (pouvoir, vouloir) ; přivlastňovací zájmena ; minulý čas (passé composé) ;
slovní zásoba
oblečení, materiály, barvy ; počasí ; domácí práce ; každodenní aktivity ; volný čas ; rodina ; popis osoby ;
komunikace
pochválit někoho ; mluvit o počasí ; popis předmětu ; zeptat se na cenu ; popsat svůj den ; zeptat se, kolik je hodin ; domluvit si schůzku ; představit svoji rodinu ; poblahopřát k různým životním událostem ;

 • A1.2 (začátečníci 2)

gramatika
osobní zájmena (přímý předmět COD, nepřímý předmět COI) ; rozkaz, zákaz ; zájmenné příslovce y ; srovnávání adjektiv a adverbií ; časování sloves 2. skupiny (skupina -ir) ; minulý čas (passé composé s pomocným slovesem être, minulý čas zvratných sloves) ;
slovní zásoba
bydlení ; ubytování ; cestování ; letiště ; negativní emoce ; části těla ; nemoci ;
komunikace
informovat se na ubytování ; řešit problémy v domácnosti ; psaní pohledu ; vyjádření emocí ; stěžovat si ; rozhovor u lékaře ;

 • A2.0 (začátečníci 3)

gramatika
podmiňovací způsob ; vztažná zájmena ; srovnávání sloves a podstatných jmen ; přímý a nepřímý předmět (COD, COI) ; minulé časy ;
slovní zásoba
město a vesnice ; příroda ; média ; studium, univerzita ; zaměstnání ;
komunikace
popsat svoje zkušenosti ; vyjádření účelu, přání, profesního projektu ; porozumění komiksu ; popsat svůj způsob života ; vyjádření souhlasu a nesouhlasu ; povzbudit a ujistit někoho ; porozumět horoskopu ;

Kurzy úrovně A2

učebnice Edito A2
https://www.megabooks.cz/p/6576746/edito-a2-elve-cd-dvd
1 x týdně 90 minut
18 týdnů

Uživatel dokáže pochopit smysl krátkých zpráv a hlášení, ovládá slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Vyhledává konkréktní informace v každodenních materiálech (inzerátech, prospektech, jídelním lístku a jízdním řádu). Rozumí krátkým osobním dopisům. Komunikuje v běžných situacích a zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci. Používá řadu frází, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své zaměstnání. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis.
V rámci úrovně A2 nabízíme následující kurzy :

 • A2.1 (mírně pokročilí 1)

gramatika
minulý čas (passé composé) ; zápor ; časová příslovce ; minulý čas (imparfait) ; zájmenná příslovce en a y ; vztažná zájmena ; srovnávání ; přivlastňovací zájmena samostatná ;
slovní zásoba
osobní a profesní život ; volný čas ; vzpomínky ; počasí a typy krajiny ; typy bydlení a ubytování ; vybavení domu ; inzeráty ;
komunikace
mluvit o svých zálibách ; navrhnout aktivitu, domluvit schůzku ; vyprávění zážitků ; porozumění textům v průvodci ; psaní pohledu/komentáře ; porozumění inzerátům ; popis místa ; zajistit si ubytování ;

 • A2.2 (mírně pokročilí 2)

gramatika
budoucí čas (futur simple) ; podmínková souvětí ; zákazy a příkazy ; konjunktiv přítomný ; vyjádření nutnosti ; vyjádření kvantity ; superlativ ; zájmenné příslovce en  ;
slovní zásoba
věda a technika ; nové technologie ; zdraví a nemoci ; části těla ; léky ; jídlo a pití ; restaurace ; speciality ;
komunikace
mluvit o svých plánech do budoucna ; připomenout něco někomu ; problémy se zdravím ; návštěva lékaře ; rozhovor v lékárně ; objednávka v restauraci ; vyjádření nespokojenosti ;

 • A2.3 (mírně pokročilí 3)

gramatika
tázací zájmena ; neurčitá zájmena ; příčina a následek ; postavení zájmen (COD, COI) ve větě ; rozkaz a zvratná zájmena ; podmiňovací způsob ; gerundium ;
slovní zásoba
kladné a záporné vlastnosti ; popis osoby ; tisk a média ; konzumní společnost ; volný čas a manuální práce ;
komunikace
charakteristika osoby ; mluvit o svých emocích ; pozitivní a negativní kritika ; vytýkat něco někomu ; odpovědět na inzerát ; vyjádření přání ;

 • B1.0 (mírně pokročilí 4)

gramatika
rozlišení minulých časů ve vyprávění ; shoda příčestí minulého u přímého předmětu COD ; ukazovací zájmena samostatná ; nepřímá řeč ; vyjádření účelu ; trpný rod ;
slovní zásoba
cestování a turismus, francouzské regiony ; školní systém ; profesní život, CV ; geografie a životní prostředí, zvířata ;
komunikace
rezervace pobytu ; informovat se o turistických oblastech ; mluvit o svých profesních plánech ; napsat formální dopis ; představení události ; vyjádření neklidu ;

Kurzy úrovně B1

učebnice Le Nouvel Edito B1
https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/iii-stupen-cizi-jazyky-francouzstina-le-nouvel-edito-b1-uc-cd-dvd/p5562ick3sjcfjick3sjcick3s.html
1 x týdně 90 minut
18 týdnů

Uživatel si dokáže poradit ve většině situací, které mohou nastat při cestování. Zapojí se do hovoru o tématech, která zná a které se týkají každodenního života. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů, které se týkají jeho zájmů či práce, pokud jsou vysloveny zřetelně. Rozumí textům se slovní zásobou používanou v každodenním životě. Umí spojovat fráze, aby popsal své zážitky, sny a cíle. Stručně odůvodní své názory. Vypráví příběh knihy nebo filmu. Napíše jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná a které ho zajímají.
V rámci úrovně B1 nabízíme následující kurzy :

 • B1.1 (středně pokročilí 1)

gramatika
minulé časy (passé composé, imparfait) ; vztažná zájmena ; konjunktiv (subjonctif) ; postavení adjektiv ve větě ; tvoření příslovcí ; trpný rod ; vyjádření účelu ;
slovní zásoba
bydlení ; studentský a profesní život ; restaurace a jídlo ; média ; komunikace a technologie ;
komunikace
popis ubytování ; vyžádat si informace o ubytování ; pracovní pohovor ; poradit někomu ;

 • B1.2 (středně pokročilí 2)

gramatika
komparativ a superlativ ; vyjádření názoru ; předminulý čas (plus-que-parfait) ; souslednost časová ;
slovní zásoba
cestování ; rodina ; zdraví ; láska a přátelství ;
komunikace
komunikace v hotelu ; organizace výletu ; vyprávění zážitků a vzpomínek ;

 • B1.3 (středně pokročilí 3)

gramatika
podmiňovací způsob a podmínková souvětí ; zájmenná příslovce en a y ; neurčitá zájmena ; příčestí přítomné a gerundium ; vztažná zájmena složená ;
slovní zásoba
nakupování a peníze ; volný čas ; policie, justice, práva a povinnosti občana ;
komunikace
organizace večírku/oslavy ; vyjádřit svůj názor k migraci ; vytýkat ;

 • B1.4 (středně pokročilí 4)

gramatika
nepřímá řeč ; minulý čas prostý (passé simple) ; vyjádření příčiny a následku ; samostatná zájmena ; používání zájmen ve větě ;
slovní zásoba
umění a historie ; EU a globalizace ;
komunikace
debata o politice ; export zboží ; globalizace ; v muzeu a v divadle ;

Kurzy úrovně B2

učebnice Edito B2
https://www.megabooks.cz/p/6576757/edito-b2-cd-mp3-dvd
1 x týdně 90 minut
18 týdnů

Účastník se dokáže zapojit do hovoru spontánně a plynule, je schopný sám vést běžný rozhovor, vysvětlovat a obhajovat své názory. Dokáže se vyjadřovat k široké škále témat, která ho zajímají. Rozumí textům zabývajícím se současnými problémy. Pokud téma dostatečně zná, zvládne sledovat složitou výměnu názorů. Rozumí většině televizních zpráv a filmům ve spisovném jazyce. Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na témata, o která se zajímá. Obhajuje určitý názor.
V rámci úrovně B2 nabízíme tyto kurzy :

 • B2.1 (pokročilí 1)

gramatika
indikativ a konjunktiv ; nepřímá řeč v minulosti ;
slovní zásoba
politika a právo ; občanství ; vlastenectví ; anglicismy ; nespisovný jazyk ;
komunikace
vyjádřit svůj názor ; význam učení se cizím jazykům ; aktuální problémy

 • B2.2 (pokročilí 2)

gramatika
vyjádření příčiny a následku ; trpný rod ; minulé časy
slovní zásoba
tisk ; frankofonní tisk ; rubriky v tisku ; geografie ; cestování ; prázdniny ;
komunikace
vyjádřit své preference týkající se tisku ; vyprávět vzpomínky z cest ;

 • B2.3 (pokročilí 3)

gramatika
používání minulých časů ; příčestí přítomné ; gerundium ; přídavná jména slovesná ; příčestí složené ;
slovní zásoba
historie ; popis fyzického stavu ; zdraví a nemoci ;
komunikace
debata o imigraci ; významné historické osobnosti ; u lékaře ; debata o estetické chirurgii ;

 • B2.4 (pokročilí 4)

gramatika
osobní zájmena (COD, COI, en, y) ; vztažná zájmena ; vyjádření množství ;
slovní zásoba
počasí a životní prostředí ; umění ;
komunikace
hodnocení uměleckého díla ; debata o problémech životního prostředí ;

 • B2.5 (pokročilí 5)

gramatika
vyjádření způsobu ; podmínková souvětí a další možnosti vyjádření hypotéz ; komparace ;
slovní zásoba
každodenní život ; emoce ; práce ; ekonomie ;
komunikace
hádka ; mluvit o své práci ; sdílet pracovní zkušenosti ;

 • B2.6 (pokročilí 6)

gramatika
budoucí časy ; vyjádření účelu ; použití indikativu, konjunktivu a infinitivu, polovětné konstrukce ;
slovní zásoba
internet a informační technologie ; změny ve společnosti ;
komunikace
moderní technologie a sociální sítě ; vynálezy ; literatura sci-fi

Jazykové kurzy obecné francouzštiny rozvíjí všechny jazykové dovednosti studentů, tzn. čtení, psaní, poslech a mluvený projev.
V kurzech vyučují čeští nebo zahraniční lektoři – rodilí mluvčí, a to v závislosti na jazykové úrovni konkrétního kurzu. Jazykové kurzy obecné francouzštiny probíhají 1x týdně 90 minut ve skupině 4 - 8 studentů.

Pokud neznáte svou jazykovou úroveň, doporučujeme vám vyplnit rozřazující test. Zeptejte se nás : direction.plzen@alliancefrancaise.cz

➡️ Cena
➡️ Přihláška