Všeobecné obchodní podmínky a výsledky ze zkoušek

Výsledky

Níže uvedené výsledky ze zkoušek jsou pouze informací o tom, zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal („admis“) či zda zkoušku nevykonal („non admis“ resp. „éliminé“) resp. zda se ke zkoušce nedostavil („absent“).

Všeobecné obchodní podmínky pro zkoušky DELF a DALF

Základní ustanovení

Alliance Française de Pardubice, zapsaný spolek se sídlem: Klášterní 54, 53002 Pardubice IČO: 68209410, údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, vč. sp.zn.: reg. č.j. V8/1-1/36496/98R min. vnitra ze dne 22. 6. 1998 (dále jen „Spolek“), poskytuje služby spojené s ověřováním dosažené úrovně znalosti francouzského jazyka prostřednictvím mezinárodně uznávaných zkoušek DELF a DALF ve verzích DELF Prim, DELF junior, DELF scolaire, DELF tout public a DALF (dále jen „zkouška“ nebo „zkoušky“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi zkušebním centrem a uchazečem o tuto zkoušku (dále jen „uchazeč“).

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi zkušebním centrem a uchazečem vzniká na základě vyplněného registračního formuláře. Odesláním registračního formuláře uchazeč potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že tyto údaje poskytl dobrovolně.

Předmět plnění

Předmětem plnění je účast uchazeče na zkouškách.

Zkoušky se konají pouze v prezenční formě.

Zkoušky DELF a DALF C1 se konají při minimálním počtu 3 uchazečů pro uvedenou úroveň zkoušky:

  •  zkouška DELF Prim: úrovně A1.1, A1, A2
  •  zkouška DELF junior: úrovně A1, A2, B1, B2
  •  zkouška DELF scolaire: úrovně A1, A2, B1, B2
  •  zkouška DELF tout public: úrovně A1, A2, B1, B2
  •  zkouška DALF: úroveň C1

Zkouška DALF C2 se koná při minimálním počtu 1 uchazeče.

Registrace

Uchazeč se přihlašuje ke zkouškám prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách: http://inscrire.hanaf.net/

Registrace ke zkoušce je potvrzena po zaplacení registračního poplatku.

Platební podmínky

Ze strany zkouškového centra jsou přijímány následující způsoby úhrady registračního poplatku za zkoušku: hotovosti v sídle zkouškového centra, nebo bezhotovostním převodem na účet zkouškového centra, č. účtu: 133186443/0300.
Úhrada registračního poplatku platební kartou není možná.

Registrační poplatek je nutné uhradit do 5 kalendářních dnů od výzvy k platbě.

Za úhradu registračního poplatku se v případě bezhotovostních plateb považuje okamžik, kdy je odpovídající částka
připsána na bankovní účet zkušebního centra.

Zkušební centrum není plátcem DPH, uvedené ceny registračního poplatku jsou cenami bez DPH.

Podmínky storna

Uchazeč je oprávněn zrušit svoji registraci ke zkoušce, a to za následujících podmínek storna:

  • bez stornopoplatku v případě zrušení registrace 5 a více pracovních dnů před termínem zkoušky,
  • se stornopoplatkem 25 % v případě zrušení registrace 1 až 4 pracovní dny před termínem zkoušky,
  • se stornopoplatkem 100 % v případě zrušení registrace v den konání zkoušky nebo po zahájení zkoušky.

Zrušit registraci je možné pouze písemně e-mailem na adrese: direction@afpardubice.cz.

Změny ze strany zkušebního centra

Zkušební centrum si vyhrazuje právo nenabízet termíny pro všechny úrovně zkoušek.

Zkušební centrum si vyhrazuje právo zrušit zkoušku v případě, nebude-li dosažen požadovaný minimální počet uchazečů ke zkoušce. V takovém případě bude uchazečům, kteří již uhradili registrační poplatek, vrácena uhrazená částka v plné výši.

Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, občanské nepokoje, válka, nouzový stav, epidemie nebo pandemie a s nimi související opatření orgánů veřejné moci a další nepředvídatelné události apod.) si zkouškové centrum vyhrazuje právo zkoušku přerušit nebo zrušit. V případě zrušení zkoušky z výše uvedených důvodů je uchazeči vrácen registrační poplatek v plné výši.

Nepřítomnost na zkoušce

Nemůže-li se uchazeč dostavit ke zkoušce z důvodu nemoci, neodkladného lékařského zákroku, hospitalizace apod., má nárok na vrácení registračního poplatku v plné výši. Pro uplatnění nároku na vrácení registračního poplatku je uchazeč povinen předložit zkušebnímu centru lékařskou zprávu dokazující tuto skutečnost, a to nejpozději do 5 dnů od termínu konání zkoušky.

Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez udání důvodu, nevzniká mu nárok na vrácení registračního poplatku.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchazeče jsou zpracovávány dle Zásad zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Pardubice.

Zveřejněné Zásady jsou k nahlédnutí v sídle zkouškového centra a na webových stránkách www.afpardubice.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle zkušebního centra a na webových stránkách
www.afpardubice.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit jednostranně ze strany zkušebního centra, aniž se změny dotknou
probíhajících zkoušek. Nové znění všeobecných obchodních podmínek je platné pro zkoušky v následném zkouškovém období.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023.