Jazykové úrovně

Kurzy úrovně A1

učebnice: Edito A1
https://www.megabooks.cz/p/6576747/edito-a1-elve-cd-dvd
1 x týdně 90 minut

Uživatel základní úrovně rozumí základním frázím, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí. Umí se velmi jednoduchým způsobem domluvit, pokud je jeho partner ochotný zopakovat pomaleji svoji výpověď nebo ji přeformulovat. Zvládne klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat. Samostatně popíše jednoduchými frázemi místo, kde žije, a lidi, které zná. V rámci psaného projevu napíše jednoduchý text na pohlednici, vyplní formuláře obsahující osobní údaje. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
V rámci úrovně A1 nabízíme následující kurzy:

 •  A1.0 (úplní začátečníci)

Uživatel nemá žádnou předchozí zkušenost s jazykem, může rozumět některým slovům a frázím, ale nedokáže na ně adekvátním způsobem reagovat. Obvykle se jedná o výrazy, které mají mezinárodní charakter nebo jsou příbuzné výrazům v jeho/její mateřštině.
gramatika
slovesa avoir, s´appeler, être a časování sloves 1. třídy (-er); zápor; člen určitý a neurčitý; předložky před městy a státy; rod přídavných a podstatných jmen; slovesa aller, faire;
slovní zásoba
země a národnosti; volný čas; čísla 0-100; profese; dopravní prostředky; obchody; jídlo a pití;
komunikace
představování; popis cesty; využívání MHD; nakupování; objednávka v restauraci/kavárně;

 •  A1.1 (začátečníci 1)

gramatika
rod a číslo adjektiv; budoucí čas (futur proche); ukazovací zájmena; zvratná slovesa; příslovce frekvence; rozkazovací způsob; modální slovesa (pouvoir, vouloir); přivlastňovací zájmena; minulý čas (passé composé);
slovní zásoba
oblečení, materiály, barvy; počasí; domácí práce; každodenní aktivity; volný čas; rodina; popis osoby;
komunikace
pochválit někoho; mluvit o počasí; popis předmětu; zeptat se na cenu; popsat svůj den; zeptat se, kolik je hodin; domluvit si schůzku; představit svoji rodinu; poblahopřát k různým životním událostem;

 •  A1.2 (začátečníci 2)

gramatika
osobní zájmena (přímý předmět COD, nepřímý předmět COI); rozkaz, zákaz; zájmenné příslovce y; srovnávání adjektiv a adverbií; časování sloves 2. skupiny (skupina -ir); minulý čas (passé composé s pomocným slovesem être, minulý čas zvratných sloves);
slovní zásoba
bydlení; ubytování; cestování; letiště; negativní emoce; části těla; nemoci;
komunikace
informovat se na ubytování; řešit problémy v domácnosti; psaní pohledu; vyjádření emocí; stěžovat si; rozhovor u lékaře;

 •  A2.0 (začátečníci 3)

gramatika
podmiňovací způsob; vztažná zájmena; srovnávání sloves a podstatných jmen; přímý a nepřímý předmět (COD, COI); minulé časy;
slovní zásoba
město a vesnice; příroda; média; studium, univerzita; zaměstnání;
komunikace
popsat svoje zkušenosti; vyjádření účelu, přání, profesního projektu; porozumění komiksu; popsat svůj způsob života; vyjádření souhlasu a nesouhlasu; povzbudit a ujistit někoho; porozumět horoskopu;

Kurzy úrovně A2

učebnice Edito A2
https://www.megabooks.cz/p/6576746/edito-a2-elve-cd-dvd
1 x týdně 90 minut

Uživatel dokáže pochopit smysl krátkých zpráv a hlášení, ovládá slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Vyhledává konkréktní informace v každodenních materiálech (inzerátech, prospektech, jídelním lístku a jízdním řádu). Rozumí krátkým osobním dopisům. Komunikuje v běžných situacích a zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci. Používá řadu frází, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své zaměstnání. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis.
V rámci úrovně A2 nabízíme následující kurzy:

 •  A2.1 (mírně pokročilí 1)

gramatika
minulý čas (passé composé); zápor; časová příslovce; minulý čas (imparfait); zájmenná příslovce en a y; vztažná zájmena; srovnávání; přivlastňovací zájmena samostatná;
slovní zásoba
osobní a profesní život; volný čas; vzpomínky; počasí a typy krajiny; typy bydlení a ubytování; vybavení domu; inzeráty;
komunikace
mluvit o svých zálibách; navrhnout aktivitu, domluvit schůzku; vyprávění zážitků; porozumění textům v průvodci; psaní pohledu/komentáře; porozumění inzerátům; popis místa; zajistit si ubytování;

 •  A2.2 (mírně pokročilí 2)

gramatika
budoucí čas (futur simple); podmínková souvětí; zákazy a příkazy; konjunktiv přítomný; vyjádření nutnosti; vyjádření kvantity; superlativ; zájmenné příslovce en ;
slovní zásoba
věda a technika; nové technologie; zdraví a nemoci; části těla; léky; jídlo a pití; restaurace; speciality;
komunikace
mluvit o svých plánech do budoucna; připomenout něco někomu; problémy se zdravím; návštěva lékaře; rozhovor v lékárně; objednávka v restauraci; vyjádření nespokojenosti;

 •  A2.3 (mírně pokročilí 3)

gramatika
tázací zájmena; neurčitá zájmena; příčina a následek; postavení zájmen (COD, COI) ve větě; rozkaz a zvratná zájmena; podmiňovací způsob; gerundium;
slovní zásoba
kladné a záporné vlastnosti; popis osoby; tisk a média; konzumní společnost; volný čas a manuální práce;
komunikace
charakteristika osoby; mluvit o svých emocích; pozitivní a negativní kritika; vytýkat něco někomu; odpovědět na inzerát; vyjádření přání;

 •  B1.0 (mírně pokročilí 4)

gramatika
rozlišení minulých časů ve vyprávění; shoda příčestí minulého u přímého předmětu COD; ukazovací zájmena samostatná; nepřímá řeč; vyjádření účelu; trpný rod;
slovní zásoba
cestování a turismus, francouzské regiony; školní systém; profesní život, CV; geografie a životní prostředí, zvířata;
komunikace
rezervace pobytu; informovat se o turistických oblastech; mluvit o svých profesních plánech; napsat formální dopis; představení události; vyjádření neklidu;

Kurzy úrovně B1

učebnice Le Nouvel Edito B1
https://www.megabooks.cz/p/6576781/le-nouvel-edito-b1-livre-delve-cd-dvd
1 x týdně 90 minut

Uživatel si dokáže poradit ve většině situací, které mohou nastat při cestování. Zapojí se do hovoru o tématech, která zná a které se týkají každodenního života. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů, které se týkají jeho zájmů či práce, pokud jsou vysloveny zřetelně. Rozumí textům se slovní zásobou používanou v každodenním životě. Umí spojovat fráze, aby popsal své zážitky, sny a cíle. Stručně odůvodní své názory. Vypráví příběh knihy nebo filmu. Napíše jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná a které ho zajímají.
V rámci úrovně B1 nabízíme následující kurzy:

 •  B1.1 (středně pokročilí 1)

gramatika
minulé časy (passé composé, imparfait); vztažná zájmena; konjunktiv (subjonctif); postavení adjektiv ve větě; tvoření příslovcí; trpný rod; vyjádření účelu;
slovní zásoba
bydlení; studentský a profesní život; restaurace a jídlo; média; komunikace a technologie;
komunikace
popis ubytování; vyžádat si informace o ubytování; pracovní pohovor; poradit někomu;

 •  B1.2 (středně pokročilí 2)

gramatika
komparativ a superlativ; vyjádření názoru; předminulý čas (plus-que-parfait); souslednost časová;
slovní zásoba
cestování; rodina; zdraví; láska a přátelství;
komunikace
komunikace v hotelu; organizace výletu; vyprávění zážitků a vzpomínek;

 •  B1.3 (středně pokročilí 3)

gramatika
podmiňovací způsob a podmínková souvětí; zájmenná příslovce en a y; neurčitá zájmena; příčestí přítomné a gerundium; vztažná zájmena složená;
slovní zásoba
nakupování a peníze; volný čas; policie, justice, práva a povinnosti občana;
komunikace
organizace večírku/oslavy; vyjádřit svůj názor k migraci; vytýkat;

 •  B1.4 (středně pokročilí 4)

gramatika
nepřímá řeč; minulý čas prostý (passé simple); vyjádření příčiny a následku; samostatná zájmena; používání zájmen ve větě;
slovní zásoba
umění a historie; EU a globalizace;
komunikace
debata o politice; export zboží; globalizace; v muzeu a v divadle;

Kurzy úrovně B2

učebnice Edito B2
https://www.megabooks.cz/p/6576757/edito-b2-cd-mp3-dvd
1 x týdně 90 minut

Účastník se dokáže zapojit do hovoru spontánně a plynule, je schopný sám vést běžný rozhovor, vysvětlovat a obhajovat své názory. Dokáže se vyjadřovat k široké škále témat, která ho zajímají. Rozumí textům zabývajícím se současnými problémy. Pokud téma dostatečně zná, zvládne sledovat složitou výměnu názorů. Rozumí většině televizních zpráv a filmům ve spisovném jazyce. Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na témata, o která se zajímá. Obhajuje určitý názor.
V rámci úrovně B2 nabízíme tyto kurzy:

 •  B2.1 (pokročilí 1)

gramatika
indikativ a konjunktiv; nepřímá řeč v minulosti;
slovní zásoba
politika a právo; občanství; vlastenectví; anglicismy; nespisovný jazyk;
komunikace
vyjádřit svůj názor; význam učení se cizím jazykům; aktuální problémy

 •  B2.2 (pokročilí 2)

gramatika
vyjádření příčiny a následku; trpný rod; minulé časy
slovní zásoba
tisk; frankofonní tisk; rubriky v tisku; geografie; cestování; prázdniny;
komunikace
vyjádřit své preference týkající se tisku; vyprávět vzpomínky z cest;

 •  B2.3 (pokročilí 3)

gramatika
používání minulých časů; příčestí přítomné; gerundium; přídavná jména slovesná; příčestí složené;
slovní zásoba
historie; popis fyzického stavu; zdraví a nemoci;
komunikace
debata o imigraci; významné historické osobnosti; u lékaře; debata o estetické chirurgii;

 •  B2.4 (pokročilí 4)

gramatika
osobní zájmena (COD, COI, en, y); vztažná zájmena; vyjádření množství;
slovní zásoba
počasí a životní prostředí; umění;
komunikace
hodnocení uměleckého díla; debata o problémech životního prostředí;

 •  B2.5 (pokročilí 5)

gramatika
vyjádření způsobu; podmínková souvětí a další možnosti vyjádření hypotéz; komparace;
slovní zásoba
každodenní život; emoce; práce; ekonomie;
komunikace
hádka; mluvit o své práci; sdílet pracovní zkušenosti;

 •  B2.6 (pokročilí 6)

gramatika
budoucí časy; vyjádření účelu; použití indikativu, konjunktivu a infinitivu, polovětné konstrukce;
slovní zásoba
internet a informační technologie; změny ve společnosti;
komunikace
moderní technologie a sociální sítě; vynálezy; literatura sci-fi