Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Alliance Française de Plzeň, z.s., IČO : 00520012,se sídlem náměstí Republiky 12, 301 00 Plzeň (dále jen „škola“), poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi školou a účastníkem skupinového kurzu pro veřejnost, kdy se za účastníka kurzu považuje konkrétní fyzická osoba navštěvující příslušný kurz (dále jen „účastník kurzu“).

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi školou a účastníkem kurzu vzniká na základě vyplněného registračního formuláře na kurz prostřednictvím webových stránek školy https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/ nebo osobně v kanceláři školy a po potvrzení školou. Odesláním registračního formuláře účastník kurzu potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že tyto údaje poskytl dobrovolně.

Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka specifikovaná v registračním formuláři v počtu výukových jednotek a v uvedeném rozvrhu příslušného kurzu. Výuková jednotka je 60 nebo 90 minut, vždy uvedeno specificky pro každý kurz. Výuka se koná ve skupinách s minimálním počtem účastníků stanoveným ředitelem školy. Školní rok je rozdělen na semestry, škola si kromě toho vyhrazuje právo vypisovat skupinové kurzy kratší nebo delší.

Kurzy se konají prezenční (docházkovou) formou v sídle školy nebo distanční formou (online), a to zejména v případě, nastanou-li takové okolnosti neumožňující konat výuku prezenční formou. Učebnice nejsou zahrnuty v kurzovném a účastník je pořizuje na vlastní náklady.

Škola může rozhodnout o změnách v rozvrhu kurzů s ohledem na zájem většiny účastníků kurzů a po dohodě s lektorem příslušného kurzu. Škola informuje účastníka kurzu o případných změnách na jím zadané kontaktní údaje. Škola nenese odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje poskytnuté účastníkem kurzu.

Výuka neprobíhá o státních svátcích.

Jazyková úroveň

Škola poskytne bezplatně zájemci o kurz asistenci s určením jeho jazykové úrovně, provede tzv. jazykový audit, neplatí pro zájemce o kurz, který navštěvoval kurz v předchozím semestru.

Platby kurzovného

Ze strany školy jsou přijímány následující způsoby úhrady ceny kurzu: v hotovosti v sídle školy, nebo bezhotovostním převodem na účet školy 4934361 /0100. Úhrada ceny kurzu platební kartou není možná.

Kurzovné je nutné uhradit do 10 dnů od výzvy k platbě, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením kurzu.

Za úhradu ceny se v případě bezhotovostních plateb považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet školy.

Škola není plátcem DPH, uvedené ceny kurzů jsou cenami bez DPH.

Aktuální ceník kurzovného je uveden na webu školy společně s možnými slevami.

Členství

Zároveň s přihlášením do kurzu je nutné uhradit členský poplatek 300czk, členství platí na jeden rok a zahrnuje asistenci s určením jazykové úrovně, zdarma vstup do prostor knihovny školy, online mediatéky, slevy na speciální kurzy, a další

Stornovací podmínky

Účastník kurzu je oprávněn zrušit svoji účast kurzu, a to za následujících storno podmínek: bez stornopoplatku v případě zrušení účasti v kurzu 5 a více pracovních dnů před zahájením kurzu, se stornopoplatkem 50 % v případě zrušení účasti v kurzu 1 až 4 pracovní dny před zahájením kurzu, se stornopoplatkem 100 % v případě zrušení účasti v kurzu v den zahájení kurzu nebo po zahájení kurzu.

Zrušit kurz je možné pouze písemně e-mailem na adrese: direction.plzen@alliancefrancaise.cz

Ve výjimečných případech (dlouhodobá nemoc, stěhování) může ředitel rozhodnout o navrácení části kurzovného na základě písemné žádosti účastníka kurzu.

Změna kurzu

Přestup do jiného kurzu je možný pouze v případě, že přestup neohrozí průběh původního kurzu a kapacita nově zvoleného kurzu nebude již naplněna.

Při přestupu do kurzu s vyšším kurzovným je účastník kurzu povinen uhradit poměrný cenový rozdíl za zbývající výukové jednotky. Na tento rozdíl nelze uplatnit slevu.

Při přestupu do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně nevrací.

Změny ze strany školy

Škola si vyhrazuje právo na dočasnou nebo trvalou změnu lektora, z organizačních nebo jiných důvodů.

V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků v kurzu a škola nemůže nabídnout jiný kurz ve stejné úrovni nebo nedojde-li k dohodě s účastníkem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, účastník kurzu má nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Škola si dále vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz, a to jak před jeho zahájením, tak i v jeho průběhu.

Zrušené výukové jednotky z důvodu vzniklého na straně školy se nahrazují po domluvě mezi lektorem a účastníky kurzu v průběhu daného výukového období nebo ve výjimečných případech také po skončení výukového období.

Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden z účastníků kurzu nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.

V případě zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, občanské nepokoje, válka, nouzový stav, epidemie nebo pandemie a s nimi související opatření orgánů veřejné moci a další nepředvídatelné události apod.) si škola vyhrazuje právo kurz přerušit nebo, jedná-li se o prezenční (docházkový) kurz a vzniklá situace to umožňuje, nahradit takový kurz distanční (online) formou výuky. V případě, že účastník kurzu nevyužije této náhrady, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Nepřítomnost na kurzu

V případě, že účastník kurzu nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného ani na náhradní výuku.

Vyloučení odpovědnosti

Škola neodpovídá za nedosažení cíle kurzu.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle školy a na webových stránkách školy https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit jednostranně ze strany školy, aniž se změny dotknou probíhajících kurzů. Nové znění všeobecných obchodních podmínek je platné pro kurzy v následném výukovém období.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 22.7.2022

Ke stažení: